SUDICO triển khai thiết bị họp trực tuyến của Vcmart.

Sau cuộc demo thiết bị họp trực tuyến mà Vcmart cung cấp, Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà đã lựa chọn hệ thống họp trực tuyến của Bosch.


Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà là Doanh nghiệp Nhà nước, thành viên của Tổng công ty Sông Đà, được thành lập theo quyết định số 17/TCT-VPTH ngày 12 tháng 9 năm 2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà.

Và Năm 2003 được chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO) theo Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Là 1 ngành theo lĩnh vực xây dựng, Công ty luôn phải tổ chức các cuộc họp trực tuyến để bàn giao công việc, báo cáo trực tuyến về tiến độ các công trình với Tổng Công ty, với đối tác. 

Chính vì thế, Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà muốn triển khai cho mình 1 hệ thống họp trực tuyến, để có thể tổ chức các cuộc họp kịp thời, các cuộc báo cáo về tiến độ công trình cho Tổng Công ty, hay những cuộc giao ban trực tuyến với nội bộ của Sudico. 

Công ty Sudico muốn tư vấn camera họp trực tuyến, loa/micro họp trực tuyến cho phòng họp lớn với số lượng người tham gia là 20 người. Sudico đã liên hệ với Công ty Cổ phần Thông tin Hapro (HaproInfo) - cung cấp thiết bị Họp trực tuyến với trang web: vcmart.vn, để khảo sát văn phòng và tư vấn thiết bị phù hợp. 

Trong quá trình khảo sát phòng họp của Công ty, HaproInfo đã lên giải pháp và tư vấn Sudico sử dụng giải pháp thiết bị họp trực tuyến của Bosch và Toa, để khách hàng tham khảo và tổ chức demo camera và hệ thống loa/micro của Bosch và Toa. 

Sau cuộc demo thiết bị họp trực tuyến, khách hàng đã lựa chọn hệ thống họp trực tuyến của Bosch với micro cổ ngỗng Bosch, Khối Điều Khiển Trung Tâm BOSCH CCS-CUD, và camera họp trực tuyến Minrray UV570

Một số hình ảnh triển khai, lắp đặt thiết bị họp trực tuyến cho Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà.


Vũ Thùy Linh, March 15th, 2022,